تاریخ شروع دریافت مقالات: از آذر ماه 1396

 تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات: 20 روز بعد از وصول مقاله

آخرین مهلت ارسال مقالات: 31 شهریور 1397

تاریخ برگزاری همایش: آبان 1397


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان