عنوان مقاله (15 بولد)

نویسنده (گان) (11 بولد)

مشخصات علمی نویسندگان و تعیین نویسندۀ مسئول همراه با ایمیل تمامی نویسندگان (فونت 11 نازک)

چکیده (13 لوتوس بولد)

متن چکیده  (12 لوتوس).............................................................................................................................................

واژه‌های کلیدی: بین 4 تا 7 کلمه

 

  1. مقدمه و بیان مسألۀ پژوهش
    • پیشینۀ پژوهش
    • سؤالات پژوهش

2- بدنۀ اصلی پژوهش

3- نتیجه

کتابنامه

تمامی عناوین اصلی به صورت (bold) نوشته شود.

در مقالات فارسی  از قلم (B Lotus) و فونت مورد استفاده 13 شود (به جز عنوان مقاله، نام نویسندگان و چکیده).

در مقالات عربی و نیز تمامی مثال‌ها و اشعار مورد استفاده در متن، از قلم Traditional Arabicو فونت 14 استفاده شود.

حاشیه‌ها: بالا و پایین 5 سانتی‌متر و چپ و راست 4 سانتی‌متر تنظیم شود به شکلی که حجم مقالات از 20 صفحه بیشتر نشود.

نمونه‌های شعری کلاسیک در جدول قرار داده شود و نیز نمونه‌های شعریِ نو به صورت زیر تایپ گردد: وأنا یا أُمّی أبتهلُ إلی حزنك/ أستقوی بالحزنِ علیه/ وأقولُ وفِي القلبِ شجونٌ.. وشجونْ:/ باعوك وقالوا هذا زمنٌ ملعونْ/ والتِّینِ... وزیتونِ الحبِّ/ وهذا القمرِ المطعونْ/ ما خُنَّاك ولا نتصوَّرُ یوماً/ أنّا سنخونْ

(ترجمه: ......../ ......../ ..../

ارجاعات: به صورت (APA) تدوین گردد.

درون‌متنی (احمدی، 1386، ج 1: 258).

کتابنامه: کتاب: نام خانوادگی، نام (سال)، نام کتاب (بولد)، ترجمه یا تصحیح، شماره چاپ، محل: ناشر.

مقاله: نام خانوادگی، نام (سال)، عنوان مقاله (بولد)، مجله، دوره یا سال، شماره، صص.

پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام (سال)، نام پایان‌نامه (بولد)، درجه پایان‌نامه: دانشگاه.

سایت اینترنتی معتبر: نام سایت، تاریخ آخرین بازبینی برحسب روز/ ماه/ سال

آدرس سایت اینترنتی مورد استفاده

 

 

 

 

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان